پودرهای جوشکاری فولادهای ساختمانی و دانه‌ریز

نام کالا DIN 32 522 EN 760 AWS/ASME
AMA OP123 B AB 1 67 AC 10 M SA AB 1 67 AC F7AO-EL12-F7AO-EM12-F7AO-EM12K-F7PO-EM12K
AMA OP132 B AB 1 67 AC 12 MHP5 SA AB 1 67 AC H5 F7A4-EM12-F7A4-EM12K-F7P5-EM12K-F7A5-EM13K-F7P5-EM13K-F8A5-EH12K-F7P6-EH12K-F8A4-EA2-F8P4-EA2
AMA-AP124 B AB 1 66 AC 12 SA AB 1 66 AC F7A4-EM13K- F7A4-EM12K- F7P5-EM12K- F7P4-EM13K- F8P5-EA2- F8A4-EA2-
AMA-AP124 UN B CS 1 88 AC 10M SA CS 1 88 AC F7A2-EM12 F7A2-EM12K F7P2-EM12K
AMA-AP125 B FB 1 55 AC 12 SA FB 1 55 AC F6A2-EM12 F6A2-EM12K F7A2-EM13K F7A2-EA2 F7P2-EA2
AMA-AP380 B AB 1 67 AC 12MHP5 SA AB 1 67 AC H5 F7P6-EH12K F7P5-EM13K F7P5-EM12K F7A4-EM12 F8A4-EA2 F8A5-EH12K F7A5-EM13K F7A4-EM12K F8A4-EA2 F8A5-EH12K F7A5-EM13K F7A4-EM12K
AMA-AP380-3 B AB 1 67 AC 12MHP5 SA AB 1 67 AC H5 F7A2-EA2 F7A2-EM12 F7P2-EA2 F7A2-EM12K F8A4-EH12K
AMA-AP440 B AB 1 67 AC 12MHP5 SA AB 1 67 AC H5 F7A5-EM13K F7P6-EH12K F7A4-EM12K F7A4-EM12 F7P5-EM13K F8A5-EH12K F7P5-EM12K F8A4-EA2 F8P5-EA2
AMA-OP119 B CS 1 98 AC 12 M SA CS 1 98 AC F6AO-EL12 F7A2-EM12 F7P2-EM12
AMA-OP120TT B FB 1 66 AC 10MHP5 SA FB 1 66 AC H5 F8A2-EB2 F9A8-EF1 F8A8-EH12K F7A5-EM12 F8P2-EB2 F8P8-EF1 F8P8-EH12K F7A5-EM12K F7A5-EM13K F8A8-EA4 F8A8-EH14 F7P5-EM12K F7P5-EM13K F8P8-EA4 F8P8-EH14 F8A4-EA2 F8P5-EA2
AMA-OP121TT B FB 1 55 AC 10MHP5 SA FB 1 55 AC H5 F8A8-EA4 F8A8-EF1 F8A8-EH12K F7A5-EM12 F8P8-EA4 F8A2-EB2 F7P8-EH12K F7A5-EM12K F8P2-EB2 F8A8-EH14 F8A4-EA2 F7A6-EM13K F9A8-EF1 F7P5-EA2 F7P6-EM13K
AMA-OP122 B FB 1 65 AC 12MHP 5 SA FB 1 65 AC HP 5 F7P2-EA2 F7A5-EH12K F6A2-EM12 F7P5-EH12K F6A2-EM12K F7A2-EA2 F7A2-EM13K
AMA-OP129 B CS 1 77 AC 10 M SA CS 1 77AC F7P2-EM12 F6A0-EL12 F7A2-EM12
AMA-OP139 B AB 1 67 AC 12 MHP5 SA AB 1 67 AC H5 F7A4-EM12-F7A4-EM12K-F7P5-EM12K-F7A5-EM13K-F7P5-EM13K-F8A5-EH12K-F7P6-EH12K-F8A4-EA2-F8P5-EA2
AMA-OP155 B MS 1 89 AC 8 SKM SA MS 1 89AC F7A0-EL12 F7A0-EM12
AMA-OP176 - SA MS 1 88AC H5 F7A2-EM12 F7A2-EM12K F7P0-EM12K
AMA-OP181 B AR 1 88 AC 10 SKM SA AR 1 88 AC F7AZ-EL12- F7PZ-EM12- F7AZ-EM12- F7AZ-EM12K
AMA-OP185 B AR 1 88 AC 10 SKM SA AR 1 88 AC F7AZ-EL12-F7PZ-EM12-F7AZ-EM12-F7AZ-EM12K
UNIVERSAL B AR 1 97 AC 10 SKM SA AR 1 97 AC F6AZ-EL12-F7AZ-EM12-F7PZ-EM12-F7AZ-EM12K