F8A8-EA4 F8A8-EF1 F8A8-EH12K F7A5-EM12 F8P8-EA4 F8A2-EB2 F7P8-EH12K F7A5-EM12K F8P2-EB2 F8A8-EH14 F8A4-EA2 F7A6-EM13K F9A8-EF1 F7P5-EA2 F7P6-EM13K
op121tt ama op121tt

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولادهای دانه‌ریز

  AMA OP121TT

EN 760: SA FB 1 55 AC H5
DIN 32 522: B FB 1 55 AC 10MHP5
AWS/ASME: F7A5-EM12
F7A5-EM12K
F8A4-EA2
F7P5-EA2
F8A8-EH12K
F7P8-EH12K
F8A8-EH14
F9A8-EF1
F8A8-EF1
F8A2-EB2
F8P2-EB2
F7A6-EM13K
F7P6-EM13K
F8A8-EA4
F8P8-EA4

نوع و مشخصات:

پودر AMA-OP121TT يك پودر از نوع فلورايد قليايي آگلومره ‌شده است كه براي جوشكاري فولادهاي دانه‌ريز استحكام بالا و همچنين جوشكاري فولادهايي كه در دماي زير صفر چقرمه بوده و فولادهاي مقاوم به پيرشدن مناسب ‌مي‌باشد.
با توجه به رفتار خنثي اين پودر از نظر جذب و سوختن سيليسيم و منگنز امكان جوشكاري با سيم ‌جوشهاي داراي درصد بالايي از سيليسيم و منگنز ( 57-50و 27-50) فراهم مي‌آيد. اين پودر به‌ويژه براي جوشكاري با فرآيندهاي پشت‌ سرهم و چندسيمه مناسب است. با توجه به تست COD انجام شده برجوش ايجادشده با سيم‌جوش 57-50 اين پودر كاربرد گسترده‌اي در جوشكاري سازه‌هاي دريايي دارد.
فلزجوش حاصل از اين پودر با سيم‌جوش مناسب، چقرمگي بالايي را در دماهاي زيرصفر تأمين مي‌كند. سرباره اندك اين پودر، امكان جوشكاري درزهاي دايره شكل قطعات كم ‌قطر را بدون خطر ريزش فراهم مي‌آورد. اين پودر جوشهايي منظم و بدون بريدگي كناره آن ايجاد مي‌كند.

 • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1000 آمپر به‌كاربرد.
 • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
 • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+MnO CaF2
15% 40% 20% 25%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 3.1~
بسته‌بندي: کيسه‌هاي 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

نحوه عمل متالوژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo Cr Ni
50-12 S2 0.05-0.08 0.15-0.25 0.7-1.0 - - -
50-15 S3 0.05-0.08 0.15-0.25 1.0-1.4 - - -
50-57 EH12K 0.05-0.08 0.20-0.40 1.4-1.9 - - -
50-14 S2Mo 0.05-0.08 0.15-0.25 0.7-1.0 0.5 - -
50-17 S3Mo 0.05-0.08 0.15-0.25 1.0-1.4 0.5 - -
50-22 S2crMo1 0.05-0.08 0.20-0.30 0.7-1.0 0.5 1 -
50-23 S2crMo2 0.05-0.08 0.20-0.30 0.5-0.8 1.0 2.2 -
50-24 S2Ni1 0.05-0.08 0.25-0.40 1.0-1.3 - - 1.0
50-25 S2Ni2 0.05-0.08 0.20-0.30 0.7-1.0 - - 2.0
50-21 S3Ni1Mo 0.05-0.08 0.20-0.40 1.3-1.6 0.5 - 1.0

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

 
            نوع سیم جوش                               عملیات حرارت               استحكام كششی (N/mm ) استحكام تسليم (N/mm ) ازدياد طول Lo=5d%
50-12 بدون عملیات حرارتی 450-550 > 360 > 28
50-15 بدون عملیات حرارتی 530-630 > 430 > 25
50-57 بدون عملیات حرارتی 540-640 > 450 > 24
50-14 بدون عملیات حرارتی 580-680 > 500 > 20
50-17 بازگشت داده شده (1) 600-700 > 530 > 18
50-22 نرماله و بازگشت داده شده(2) 530-630 > 380 > 24
50-22 بازگشت داده شده(2) 430-530 > 310 > 30
50-23 بازگشت داده شده(3) 550-650 > 450 > 22
50-23 نرماله و بازگشت داده شده(4) 520-620 > 400 > 22
50-24 بدون عملیات حرارتی 500-600 > 420 > 24
50-24 تنش زدایی شده 480-580 > 380 > 26
50-25 بدون عملیات حرارتی 550-650 > 450 > 24
50-25 تنش زدایی شده 500-600 > 430 > 26
50-21 بدون عملیات حرارتی 650-750 > 540 > 20
50-21 تنش زدایی شده 630-730 > 540 > 22نوع سیم جوش عملیات حرارتی   انرژی ضربه‌ای (Joule) ISO -V 20°C       ±0°C       -20°C       -40°C       -60°C         -80°C
50-12 بدون عملیات حرارتی >180         >160         >100         -             -                 -
50-15 بدون عملیات حرارتی >180         >160         >100         >35         -                -
50-57 بدون عملیات حرارتی >200         >180         >140         >100     >70             -
50-14 بدون عملیات حرارتی >140         >120         >100         >70         >50           -
50-17 بازگشت داده شده (1) >140         >120         >100         >70         >50           -
50-22 نرماله و بازگشت داده شده(2) >200         >150             -                  -              -           -
50-22 بازگشت داده شده(2) >200         >200              -                 -              -            -
50-23 بازگشت داده شده(3) >140         >100              -                 -              -            -
50-23 نرماله و بازگشت داده شده(4) >140         >90                -                 -              -            -
50-24 بدون عملیات حرارتی >150         >130         >100         >70         >50             -
50-24 تنش زدایی شده >170         >140         >110         >90         >70             -
50-25 بدون عملیات حرارتی >160         >140         >120         >100         >70         >50
50-25 تنش زدایی شده >180          >160         >140         >120         >90         >70
50-21 بدون عملیات حرارتی >150        >120         >90         >70         >50                -
50-21 تنش زدایی شده >160         >140         >120         >90         >70            -
 • بازگشت داده‌شده در دماي 720 – 700 درجه سانتيگراد
 • نرماله شده در دماي 920 درجه سانتيگراد (سردشدن درهوا) + بازگشت داده‌شده در دماي 720 -700 درجه سانتيگراد
 • بازگشت داده‌شده در دماي 750-730 درجه سانتيگراد
 • نرماله شده در دماي 940 درجه سانتيگراد (سردشدن درهوا) + بازگشت داده‌شده در دماي 750-730 درجه سانتيگراد

کاربرد:

فلز پایه جوشکاری اتصالی چند پاسی
فولادهای ساختمانی دانه ریز نوع سيم جوش
StE 285, WStE 285 50-12,50-15
StE 315, WStE 315 50-12.50-15
StE 355, WStE 355 50-12,50-15
StE 380, WStE 380 50-15.50-57
StE 420, WStE 420 50-15,50-57
StE 460, WStE 460 50-57
StE 500, WStE 500 50-24(1),50-21(2)
TStE 255, EStE 255 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 285, EStE 285 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 315, EStE 315 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 355, EStE 355 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 380, EStE 380 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 420, EStE 420 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 460, EStE 460 50-57
TStE 500, EStE 500 50-57,50-21()<2/td>
فولادهاي مقاوم به خزش نوع سیم جوش
15 Mo3 50-14,50-17
13 Cr Mo44 50-22
10 Cr Mo9 10 50-23
فولادهاي مقاوم به سرما نوع سیم جوش
10 Ni 14(4) 50-25
TTSt 35 N, TTSt 35 V 50-25
TTSt 41 N, TTSt 41 V 50-25
فولادهاي مقاوم به پيري نوع سیم جوش
ASt 35, ASt 41 50-15
ASt 45, ASt 52 50-15
 • فقط براي ورقهاي نازك
 • همچنين براي شرايط تنش زدايي شده
 • براي دماي كاري تا 40- درجه سانتيگراد
 • كمترين دماي كاري 80- درجه سانتيگراد