الکترود های روکش دار برای جوشکاری دستی

الکترود های روتیلی مخصوص جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.1 DIN 1913 EN 499 ISO 2560
1008A E 7014
1303C E 6019 E 38 0 RC 11
1531 E 6013 E 43 43 RR (B) 7 E 38 2 RB 12 E 38 2 RB 12
2000 E 6013 E 43 22 R (C) 3 E 380 RC 11 E 380 RC 11
2000A E 6013 E 51 22 RR 6 E 420 RR12 E 380 RR 11
23AK E 6013 E 43 22 R (C) 3 E 380 RC 11 E 380 RC 11
MK14 E 6013 E 43 33 R (C) 3 E 380 RC 11
PL E 6013 E 43 22 R (C) 3 E 380 RC 11
الکترود های قلیایی مخصوص جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.1 DIN 1913 EN 499 ISO 2560 DIN 8529
1007F E 7016 – H8 E 42 5 B 41 H5 E Y 42 55 Mn B H5
1177F E 7018 –1–H4 E 42 6 B 42 H 5 E SY 42 76 Mn B
1177FR E 7018 –1–H4R E 42 6 B 42 H 5 E SY 42 76 Mn B
1184F E 7016–1–H8 E 42 6 B 42 H5 E Y 42 67 Mn B H5
1218F E 6018
1230F E 7018–H8 E 51 54 B 10 E 42 3 B 42 H 10 E 423 B 42 H 10 
1235F E 7018–H4 E 51 55 B5 E 42 5 42 H5 E 42 5 B 42 H5 E 51 55 B5
1239F E 7018–H8 E 51 54 B 10 E 42 3 B42 H10 E 42 3 B 42 H 10 E 51 54 B 10
1280M E 7018–H8 E 51 54 B H10 E -42 3 B 42 H 10  E 51 54 B H10
1230FR

E 7018-H4R E 51 54 B 5 E 42 4 B 42 H 5 E 425 B 42 H5
1439F E 7018-H8 E 51 54 B10 E 42 3 B42 H10 E 42 3 B 42 H10

1439FR E 7018-H8R E 51 54 B10 E 42 3 B42 H10 E 42 3 B 42 H10
الکترودهای جایگزینی زیاد مخصوص جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.1 DIN 1913 EN 499
1118K E 7024 E 51 22 RR 11 160 E 380 RR 53
1617K E 7028–HB E 51 54 B (R) 12 160 E 38 5 B 73 H10
الکترودهای سلولزی
نام کالا AWS/ASME SFA-5.1/5.5 DIN 1913 EN 499
1042NP   E 7010-A1
1047P E 6010 E 4343 C4 E 35 2 C 21
1047PN

E 6010

E 4343 C4 E 35 2 C 21
1048P E 7010-G
1049P E 8010-G
الکترودهای سلولزی مخصوص جوشکاری لوله های نفت و گاز
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.5
1048P1 E 7010–P1
1049P1 E 8010–P1
الکترودهای مخصوص جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.1 PREN 1600
1071R E 410-15~ E Z 13 1 B 22
 1072D E 410Ni Mo-15~
1312J (E 310 – 15 (MOD ~ E 25 20 B 42
1335J E 308 L–15 E 19 9L B 42
 1335JB E 2209L-16 E 22 9 3 N L R 12
1337JA E 308 L–15 E 19 9L B 42
1337JT E 308 L–15 E 19 9L B 42
1338JB E 316 L–15~ AMA 1338JB
1339JA E 309 L–15 E 2312 L B 42
1339JC E 309–15 E 23 12 B 42
1340JA E 347–15
1341JC E 347-16 E 19 9 Nb R 42
1341JA E 347–16

1367MR
1460JA E 308 L–16 E 19 9L R 12
1460JB E 308 L–16 E 19 9L R 12
1461JA E 347–16 E 19 9 Nb R 12
1461JB E 318 –16 E19 12 3 Nb R 12
1464CB E 309 Cb–16
1464JA E 309 L–16 E 23 12 L R 12
1464JB E 309 MoL–16 E 23 12 2 L R 12
1464JC E 309–16 E 23 12 R 12
1465J E 312–16
1468J ~E 312–16 E 29 9 R 12
1470JA E 308 L–16 E 19 9L R 12
1470JB E 316 L–16 E 19 12 3 L R 12
1474JB7 ~ E 309 L–17 E 23 12 L R 12
1474MO ~ E 309 MoL–17 E 23 12 2 L R 12
1507JA E 310–16
1508JC ~ E 308 L–17 E 19 9L R 12
1509JC ~ E 316 L–17 E 19 12 3 L R 12
1510JC6 ~ E 347–17 E 19 9 Nb R 12
1511JC6 ~ E 318–17 E 19 12 3 Nb R 12
1560JA E 308 H–16
1660JA E 308–16 E 19 9 R 12
1803J ~E 307–15 (mod.) E 18 8 Mn B 42
الکترودهای مخصوص جوشکاری آلیاژهای نیکل
نام کالا DIN 1736 MATERIAL NUMBER AWS/ASME SFA -5.11
1604G EL–NiCr 15 FeMn 2.4648 E NiCrFe–3~
1609G EL–NiCr 15 FeNb 2.4805 E NiCrFe–2~
1611G EL–NiCr 20 Mo9 Nb 2.4621 E NiCrMo–3~
1615G ENiCrMo–6
1709G EL–NiCu30Mn ENiCu–7
2222G

2.4807 E NiCrFe-3
الکترودهای جوشکاری برای فولادهای مقاوم به خزش
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.5 AWS/ASME SFA – 5.4 DIN 8575
1087R3 E 8018-B8–H8 E 505-15–H8 +E CrMo 9 B 20
1181NC E 7016–A1–H8 +E Mo B 20
1245N E 9018–B3–H8 +E CrMo 2 B 20
1261N E 7018–A1–H8 +E Mo B 20
1263N E 8018–B2–H8 +E CrMo 1 B 20
1263NR

E 8018–B2–H4R +E CrMo 1 B 20
1264N E 8018–B3L +E CrMo 2 B 20
1366N2 E 8018–B6–H8 E 502–15–H8 +E CrMo 5 B 20
13794VN E 8018–G–H8
1410N E 80 16–B2–H8

+E CrMo 1 B 20
1419N E 80 18–B2L–H8 +E CrMo 1 B 20
1426N E 90 18– B3L–H8 +E CrMo 2 B 20
1429N E 70 18–B2L–H8 E CrMo 1 B 20+
1100R E 9018-B9-H4 E CrMo 91B 42 H5
1261NR

E 7018-A1-H4R

E Mo B 20

الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز
نام کالا EN 499 DIN 8529 AWS/ASME SFA – 5.5
1024N E 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5 E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5 E 12018–G–H4
1188N E 8018–G–H4
1282N E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 8018–G–H4
1282NR E 8018–G–H4R E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5
1284N E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 8018–G–H4
1284NR E 8018–G–H4R E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5
1285N E 55 3 MnMo B 4 2 H5 E Y 5554 MnMo B H5 E 9018–D1–H4 E 9018–G–H4
1286N E 9018–D1–H4
1292N E 69 6 Mn2 NiCrMo B 4 2 H5 E Y 6975 Mn 2 NiCrMo B H5 E 10018–G–H4
1301N E 38 5 Z B 42 E Y 38 65 1 Ni Cu B E 7018–G
1316N E 8016–G–H4
1385NC E 55 6 Mn 1 NiMo B 4 2 H5 E SY 55 76 Mn 1 Ni Mo B H5 E 9018–G–H4
1398N E 46 61 Ni B 42 H5 E SY 42 761 Ni B H5 E 7018–G–H4
1398NR E 7018–G–H4R E SY 42 761 Ni B H5 E 46 61 Ni B 42 H5
1414N E Y 4297 3 Ni B H5 E 7018–C2L–H4
1415N E 55 6 Mn1NiMo B T 4 2 H5 ESY 55 76 Mn 1 NiMo B H5 E 9016–G–H4
1416N E 8018–W
1417N E 8018–G
1418N E 8018–C2–H4
1420N E 46 62 Ni B 42 H5 E SY 42 87 2 Ni B H5 E 8018–C1–H4
1422N E 46 5 1 Ni B 42 H5 E SY 4676 1 Ni B H5 E 8018–C3–H4
1424N E 46 5 1 Ni B 42 H5 E Y 4276 1 Ni B H5 E 7018–C3L–H4
1428NC E 9018 M-H4
1432N E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 E 11018–M–H4
1433NA E 12018 M–H4 E Y 6955 Mn2Ni1CrMo B H5 E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5
1437B E 7016–G–H8 E SY 42 761Ni B E 46 6 1Ni B 42 H5
1438N E 8016–G–H4
1441N E 8016–C2-H4
1442N E 8016–C3-H4
1443N E 8016–C4 – H4
14794VNN E 9018–G–H8
الکترودهای مخصوص جوشکاری چدن
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.15
1012G EST
1094MO E NiCu-B
1094NI E Ni-Cl
1094NIFE E NiFe-Cl
الکترودهای روکشی سخت
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.13 DIN 8555
1105V E Fe 6 E 4–UM–60–65-S
1600V E 6–UM–60
1602V E 10–UM–60R
1621V3 E 10 –UM–60 R
1622V E1–UM–400
1623V E6–UM–60
1632V E1–UM–300
1633V E1–UM–400–GP
1639V E6–UM–55-GP
1760V E 7–UM–200KP
1603V E 10-UM-65G
الکترودهای آلومینیوم و برنز
نام کالا AWS/ASME SFA – 5.3 DIN 1732 DIN 1733
1075A E 1100 EL–Al 99.5
1075SP E–4043 EL–AlSi 5
1328G E Cu Sn-C S – Cu Sn 7
الکترود برش و شیار
نام کالا Product Name
1006Y AMA 1006Y