اعضای هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات به نمایندگی از شرکت
آقای رضا بشارتی زاده رئیس هیات مدیره دکترا مدیریت صنعتی سرمایه گذاری ملی ایران
آقای شاهرخ علیزاده راد نایب رئیس هیات مدیره دکترای بازرگانی
آقای محسن کوزه گران عضو هیات مدیره دانشجوی دکترای مالی سرمایه گذاری تدبیر
آقای حمید فخار عضو هیات مدیره لیسانس زبان انگلیسی مهندسی خدماتی پرسپولیس
آقای عباس علی مددی عضوهیات مدیره و مدیر عامل فوق لیسانس متالورژی
اعضای کمیته حسابرسی داخلی
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
آقای محسن کوزه گران رئیس کمیته حسابرسی دانشجوی دکترای مالی
آقای فرهمند باقری آلاشتی عضو کمیته حسابرسی فوق لیسانس مدیریت مالی
آقای رضا ولی زاده قشلاقچای عضو کمیته حسابرسی فوق لیسانس حسابداری
اعضای کمیته ریسک
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
آقای رضا بشارتی زاده عضوهیت مدیره و رئیس کمیته ریسک دکترا مدیریت صنعتی
آقای فرشید مالک قائینی عضو کمیته ریسک دکترای تضمین کیفیت در جوشکاری
آقای مجید آتشگر عضو کمیته ریسک فوق لیسانس حسابداری
اعضای کمیته انتصابات
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
آقای شاهرخ علیزاده راد نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته انتصابات دکترای بازرگانی
آقای سید حسین علوی عضو کمیته انتصابات لیسانس مهندسی کامپیوتر
آقای سید مهدی موسوی نائینی عضو کمیته انتصابات دکترای بازرگانی

تاریخ بروزرسانی: شنبه – ۱۵ مهر ۱۴۰۲