سیم جوش های توپودری برای جوشکاری با گاز محافظ

سیم‌جوش‌های توپودری
نام کالا DIN 8555 AWS/ASME SFA 5.20 AWS/ASME SFA 5.18 AWS/ASME SFA 5.29 AWS/ASME SFA 5.28 EN 758 EN 12535
AMA 200F E71 T1 MJ T 42 3 PM 1 H5
AMA 205F E71 T5 for 1.2 mm E70 T5 for 1.6 mm T 42 5 B M 1 H5 T 42 5 B C 1 H5
AMA 210M E70 C 6M H4
AMA 300M E81 T5 G H4 T 46 6 Mn 1 Ni 1 MMH5
AMA 305M E81 T5 B2
AMA 310M E91 T5 K2 T55 5 1.5NiMo MM1-H5
AMA 315M E111 T5 K3 E100 C G M H4 T695 Mn2NiMo MM1-H5
AMA F154 MSG 6-40
AMA F156 MSG 6-55
AMA F158 MSG 6-60
AMA MC56 MSG 6-55
AMA F152 MF 1-350
AMA 201F E71T-1C