F7A4-EM12-F7A4-EM12K-F7P5-EM12K-F7A5-EM13K-F7P5-EM13K-F8A5-EH12K-F7P6-EH12K-F8A4-EA2-F8P4-EA2 0p132 ama op132

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولادهای دانه‌ریز

  AMA OP132

DIN EN 760: SA AB 1 67 AC H5
DIN 32 522: B AB 1 67 AC 12 MHP5
AWS/ASME: F7A4-EM12
F7A4-EM12K
F7P5-EM12K
F7A5-EM13K
F7P5-EM13K
F8A5-EH12K
F7P6-EH12K
F8A4-EA2
F8P4-EA2

نوع و مشخصات:

پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP 132 از نوع آلومينات قليايي آگلومره ‌شده مي‌باشد كه براي جوشكاري فولادهاي تا استحكام تسليم N/mm2 و450 و فولادهاي لوله تا گريد X70 مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و منگنز جذب فلزجوش مي‌گردد. چقرمگي فلز جوش در دماهاي پايين خوب مي‌باشد.
با استفاده از سيم‌جوشهاي S2MoTiB يا S3MoTiB چقرمگي جوش افزايش خواهد يافت.
پودر جوشكاري AMA-OP 132 براي جوشكاري طولي لوله‌هاي نفت و گاز ترش و نيز لوله‌هاي حلزوني در سرعت‌هاي بالا به‌ صورت چند سيمه (تا پنج سيم) مناسب مي‌باشد. گرده فلز جوش يكنواخت و بدون بريدگي كناره ‌جوش مي‌باشد و جدا شدن سرباره به ‌خوبي صورت مي‌گيرد.

  • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1200 آمپر مورد استفاده قرارداد.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:3–18 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+Mno CaF2
20% 25% 35% 15%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1.5 ~
بسته‌بندي: کيسه‌ 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-11 S1 0.06 0.15 0.8 -
50-12 S2 0.06 0.20 1.3 -
50-14 S2Mo 0.05 0.20 1.3 0.47
50-18 S4 0.06 0.30 1.8 -

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی (N/mm ) استحكام تسليم (N/mm ) ازدياد طول Lo=5d% انرژی ضربه‌ای (Joule) ISO -V 0°C     -20°C     -40°C     -60°C
50-11 بدون عملیات حرارتی 470 360 26.5 200          80             -              -
50-12 بدون عملیات حرارتی 520 420 28     -          160         120            -
50-14 بدون عملیات حرارتی 580 495 23     -           110          60            -
50-18 بدون عملیات حرارتی 580 480 26     -           105          65           50

خواص مكانيكي اتصال جوش (با ورق X65 و جوشكاري دوطرفه در يك پاس):

(با ورق X65 و جوشكاري دوطرفه در يك پاس):

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی (N/mm ) استحكام تسليم (N/mm ) ازدياد طول Lo=5d% انرژی ضربه‌ای (Joule) ISO -V 0°C     -20°C     -30°C     -40°C
50-12 بدون عملیات حرارتی >440 >330 -    90              80              65           50
50-14 بدون عملیات حرارتی >600 >500 - >100            >70            >50           -