الکترودهای جوشکاری برای فولادهای مقاوم به خزش

نام کالا AWS/ASME SFA - 5.5 AWS/ASME SFA - 5.4 DIN 8575
1087R3 E 8018-B8–H8 E 505-15–H8 +E CrMo 9 B 20
1181NC E 7016–A1–H8 - +E Mo B 20
1245N E 9018–B3–H8 - +E CrMo 2 B 20
1261N E 7018–A1–H8 - +E Mo B 20
1263N E 8018–B2–H8 - +E CrMo 1 B 20
1263NR
E 8018–B2–H4R - +E CrMo 1 B 20
1264N E 8018–B3L - +E CrMo 2 B 20
1366N2 E 8018–B6–H8 E 502–15–H8 +E CrMo 5 B 20
13794VN E 8018–G–H8 - -
1410N E 80 16–B2–H8 -
+E CrMo 1 B 20
1419N E 80 18–B2L–H8 - +E CrMo 1 B 20
1426N E 90 18– B3L–H8 - +E CrMo 2 B 20
1429N E 70 18–B2L–H8 - E CrMo 1 B 20+
14794VN E 9018 - G - H4 - -
1100R - E 9018-B9-H4 E CrMo 91B 42 H5
1261NR
E 7018-A1-H4R
- E Mo B 20