سیم جوش های میگ/مگ بدون آلیاژ

نام کالا AWS/ASMS SFA -5.18 DIN8559 EN 440
AMA 40-13M E R70S-3 - -
AMA 40-14M E R70S-4 - -
AMA 40-16M E R70S-6 - -
AMA 40-16MP E R70S-6 - -
AMA 40-18M - SG 2 G3 Si1
AMA 40-18MP - SG 2 G3 Si1
AMA 40-19M - SG 3 G4 Si 1