سیم جوش های میگ/مگ آلیاژی برای فولادهای ضدزنگ

کد شناسایی آما AWS/ASMS SFA -5.9
AMA 30-11M ER 308 L
AMA 30-12M ER 308 LSi
AMA 30-13M ER 316 L
AMA 30-14M ER 316 L Si
AMA 30-15M ER 347
AMA 30-16M ER 347 Si
AMA 30-17M ER 309 L
AMA 30-18M ER 309 L Si
AMA 30-19M ER 310
AMA 30-21M ER 318
AMA 30-23M ER 307