سیم‌جوش های زیرپودری آلیاژی فولادهای زنگ نزن

Nb Ni Cr Mo Mn Si C AWS/ASME SFA5.9 DIN 8556 کد شناسایی آما
9 19 1/5 0/4 0/025> ER308L UPX2CrNi 199 30-51
12C< 9 19 1/5 0/4 0/05> ER347 UPX5CrNiNb 199 30-52
12 19 2/5 1/5 0/4 0/025 ER316L UPX2CrNiMo 1912