سیم‌جوش‌های توپودری

نام کالا DIN 8555 AWS/ASME SFA 5.20 AWS/ASME SFA 5.18 AWS/ASME SFA 5.29 AWS/ASME SFA 5.28 EN 758 EN 12535
AMA 200F - E71 T1 MJ - - - T 42 3 PM 1 H5 -
AMA 205F - E71 T5 for 1.2 mm E70 T5 for 1.6 mm - - - T 42 5 B M 1 H5 T 42 5 B C 1 H5 -
AMA 210M - - E70 C 6M H4 - - - -
AMA 300M - - - E81 T5 G H4 - T 46 6 Mn 1 Ni 1 MMH5 -
AMA 305M - - - E81 T5 B2 - -
AMA 310M - - - E91 T5 K2 - - T55 5 1.5NiMo MM1-H5
AMA 315M - - - E111 T5 K3 E100 C G M H4 - T695 Mn2NiMo MM1-H5
AMA F154 MSG 6-40 - - - - - -
AMA F156 MSG 6-55 - - - - - -
AMA F158 MSG 6-60 - - - - - -
AMA MC56 MSG 6-55 - - - - - -
AMA F152 MF 1-350 - - - - - -
AMA 201 F - E71T-1C - - - - -