الکترودهای مخصوص جوشکاری آلیاژهای نیکل

نام کالا DIN 1736 MATERIAL NUMBER AWS/ASME SFA -5.11
1604G EL–NiCr 15 FeMn 2.4648 E NiCrFe–3~
1609G EL–NiCr 15 FeNb 2.4805 E NiCrFe–2~
1611G EL–NiCr 20 Mo9 Nb 2.4621 E NiCrMo–3~
1615G - - ENiCrMo–6
1709G EL–NiCu30Mn ENiCu–7
2222G -
2.4807 E NiCrFe-3