الکترودهای آلومینیوم و برنز

نام کالا AWS/ASME SFA - 5.3 DIN 1732 DIN 1733
1075A E 1100 EL–Al 99.5 -
1075SP E–4043 EL–AlSi 5 -
1328G E Cu Sn-C S - Cu Sn 7 -