پودر های جوشکاری زیر پودری

1

پودر پشت بند براي جوشكاري زيرپودري

 

 

مشاهده زیر مجموعه

2

پودر جوشكاري زيرپودري مخصوص روكشي سخت

 

 

مشاهده زیر مجموعه

3

پودر جوشكاري زيرپودري مخصوص فولادهاي زنگ نزن اوستنيتي

 

 

مشاهده زیر مجموعه

4

پودرهاي جوشكاري ‌زيرپودري‌ براي فولاد هاي عمومي ساختماني و فولاده

 

 

مشاهده زیر مجموعه