بند اول : نحوه نگارش و ارسال مقاله

تمام و یا قسمتی از مقاله ارسالی در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد و در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس های علمی ارائه شده ، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اعلام گردد .

تا هنگامی که پاسخ پذیرش از نشریه دریافت نشده ، مقاله خود را برای نشریه دیگری ارسال نفرمائید .

زبان رسمی مجله فارسی است و مقاله باید به زبان فارسی سلیس و روان نگارش شده باشد .

در متن از به کار بردن کلمات یا اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی قابل فهمی دارند خودداری گردد . در موارد لازم و ضروری ، صورت فارسی واژه در متن و معادل انگلیسی آن در پانویس آورده شود .

مقالات رسیده ، توسط سردبیر و هیئت تحریریه مجله مورد داوری قرار گرفته و در صورت تایید ، پس از انجام اصلاحات (درصورت لزوم) و ویرایش با رعایت نوبت ، به چاپ خواهد رسید .

همراه مقاله ارسالی ، نامه ای با امضای نویسنده (گان) مقاله ، مبنی بر موافقت ایشان برای چاپ مقاله و عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر ، ضمیمه گردد .

مجله در رد ، قبول ، ویرایش ، تخلیص و اصلاح مقالات ، آزاد است و مقالات ارسالی مسترد نخواد شد .

ترتیب درج مقالات تابع مقررات خاص خود مجله است و به درج علمی و شخصیت نویسندگان آن بستگی ندارد .

مسئولیت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نویسنده است .

مقاله ارسالی در ابعاد A4 با فاصله خطوط Single و حاشیه های 3 سانتی متر از هر طرف تحت محیط Microsoft Word نسخه 2003 یا 2007 تهیه شود و حجم مقاله حداکثر از 25 صفحه تجاوز نکند .

متن اصلی از مقدمه تا فهرست منابع در ستون بصورت (Justify) با چیدمان (Alignment) راست برای مقالات فارسی تحریر شده و فاصله بین خطوط در آنها 15/1 خط انتخاب شود .

متن مقاله فارسی با قلم B Lutus نازک و با سایز 12 و متن انگلیسی با قلم Times New Roman نازک با سایز 11 تایپ شده و سرتیترهای آن به صورت Bold نوشته شود .

مقاله ارسالی باید دارای صفحه عنوان (فارسی و انگلیسی) ، اسامی نویسنده (گان) فارسی و انگلیسی ، چکیده (فارسی و انگلیسی) ، کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی) باشد .

جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گرفته و وسط چین شوند .

عنوان تمام جداول در بالای آن نمودارها در پایین آنها بصورت وسط چین درج شده و توضیحات جداول و نمودارها باید در زیر آنها نوشته شود . همچنین ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودارها ضروری است .

نمادگذاری ها و زیر نویس ها در پائین هر صفحه نوشته شده و در هر صفحه از شماره یک شروع شود .

ضمائم و یادداشت ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند .

نشریه حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می دارد .

نشریه از دریافت پیشنهادها و انتقادات سازنده در جهت بهبود کیفیت انتشار مقالات اسقبال می کند .

ارسال مقاله ها تنها از طریق پست الکترونیکی [email protected] امکانپذیر است .

بند دوم : نحوه تنظیم مقاله (به ترتیب ساختار مجله)

عنوان فارسی مقاله باید خاص ، کوتاه ، شفاف ، حاوی متغیرهای اصلی و زمان و مکان پژوهش باشد و در آن از آوردن فرمول ها و علائم اختصاری خودداری شود .

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسندۀ اصلی ، نویسنده دوم و بقیه همراه با مرتبۀ علمی و سازمان متبوع آنها در پاورقی اولین صفحه درج گردد .

نشانی (آدرس پستی و آدرس) ، تلفن ، دورنگار و پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پانویس صفحۀ اول مشخص شود .

چکیده فارسی به صورت ساختار یافته در حداکثر 200 کلمه به همراه کلید واژه ها ، شامل (هدف ، روش شناسی ، یافته ها و نتیجه گیری و واژگان کلیدی) باشد .

عنوان انگلیسی ، چکیده انگلیسی و کلید واژه های انگلیسی مطابق با چکیده فارسی در صفحه مجزا ، شامل (Purpose ، Methodology ، Findings ، Conclusion و Keywords) باشد .

مقدمه و بیان مساله : (شرح مختصری درباره موضوع یا مساله پژوهش ، تعاریف مفهومی و عملیاتی ، مبانی نظری پژوهش ، اهداف ، اهمیت و ضرورت ، سوالات و فرضیه های پژوهش)

پیشینه پژوهش : (پیشینه های داخلی و خارجی به ترتیب حق تقدم زمانی و نتیجه گیری از پیشینه ها)

روش شناسی پژوهش : (نوع پژوهش ، روش پژوهش ، چگونگی مراحل انجام پژوهش ، شرح مواد و روش های مورد استفاده اعم از روش های نمونه گیری ، روش های آماری مورد استفاده ، جامعه و نمونه آماری ، ابزارهای گردآوری داده ها ، روایی و پایایی ، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل یافته ها)

تجزیه و تحلیل یافته ها : یافته های حاصل از پژوهش و بیان یافته ها به شیوه ای دقیق و روشن به صورت توضیحات ، جداول و نمودارهای کاملاً علمی است .

بحث و نتیجه گیری : بحث شامل تفسیر نتایج ارائه شده ، دلیل یا دلایل ایجاد چنین پدیده ای ، مقایسه یافته های پژوهش با پژوهش های قبلی و ذکر دلایل احتمالی برای توافق یا عدم توافق بین نتایج و ارائه محدودیت ها پیشنهادات علمی و اجرایی است .

فهرست منابع و مآخذ بایستی به روش APA باشد . لازم به ذکر می باشد در صورت لزوم می توان از Endnote نیز استفاده کرد .

مراجع به ترتیب حروف الفبــا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجـع زبان انگلیسی ، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند .

فهرست منابع فارسی با قلم B Lutos نازک با اندازه 12 و منابع انگلیسی با قلم Times New Roman نازک با اندازه 11 آماده شده و به صورت Hanging با فاصله یک سانتی متر در سطر بندی تنظیم شوند .

مثال هایی از نحوه نوشتن منابع

به طور کلی ، ساختار کلی استناد دهی به روش APA از روش زیر تبعیت می کند .

در منابع :

الف) اگر منبع کتاب باشد ،

نام خانوادگی، نام نویسندگان. سال انتشار (داخل پرانتز). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. ناشر. تعداد صفحات.

مانند :

نجفی، حسن، علیزاده، مهدی و محبوبی، شهرزاد. (1380). کلید شناسایی دو کفه ای ها. جلد دوم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. 170-180.

بخش یا فصلی از کتاب تدوین شده (Edited Book) :

.Butzer, K.W., (۱۹۸۰). Aquacultural applications: biological applications , In:  Butzer, K.M. (Ed.), Fisheries Processing. First Edition. Chicago Press. ۲۰-۳۷pp

کتاب تألیف شده :

.Randall, J.E., (1995). Coastal Fishes of Oman. University of Hawaii Press. Honolulu, USA. 439p

کتاب ترجمه شده :

خلیق، طارق. (1393). مدیریت تکنولوژی : رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. 1381. تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.

ب) اگر منبع مجله باشد ،

نام خانوادگی، نام نویسندگان، سال انتشار. عنوان منبع. نام مجله. دوره (شماره): تعداد صفحات. مانند :

بهروزی راد، باقر، شاکری، علی، شکری، حمید، جلالی، محسن، اکبری، مجید و احمدی، علی. (1387). بررسی مقایسه ای کف زیان بزرگ تالاب های بین المللی کلاهی و تیاب در سواحل خلیج فارس. مجله محیط شناسی، 4 (23)، 21-38.

.Wing, S., (1994). A Geographical information system to support management of marine resources. Marine Biology, 16(4), 12-15

ج) اگر مبنع مقاله یا نوشته از اینترنت مربوط به یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده باشد :

(Froese, R., Pauly, D., (2007). FishBase. World Wide Web electronic publication www.fishbase.org, version (11/2007

د) اگر مقاله یا نوشته از اینترنت مربوط به یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده باشد :

.Food and Agriculture Organization., (2000). Fisheries and Aquaculture: variability and climate change. Retrieved October 31, 2001

.http://www.fao.org/fishery/topic/3541/en

ه) رساله های تحصیلی :

نام خانوادگی و نام نویسنده. تاریخ انتشار. عنوان رساله. مقطع تحصیلی. نام دانشکده و دانشگاه.  مانند :

دهقان، سمیه. (1377). مراحل تکامل و تراکم لارو ماهیان در سواحل خوزستان . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

Barausse, A., (2009). The Integrated Functioning of Marine Ecosystems. Ph.D. Thesis. School of Civil and Environmental Engineering Sciences. University of
.Padova, Italy. 730p

 

و) کنفرانس های علمی :

نام خانوادگی، نام نویسندگان، سال انتشار. عنوان مقاله. نام همایش. موسسه (در صورت وجود) و شهر محل

برگزاری. شماره یا تعداد صفحات ذکر شود. مانند:

صفاریان، رضا و مشایخی، نیره. (1386). بررسی و طبقه- بندی شاخص کیفیت آب رودخانه کارون و مقایسه آن با وضعیت شاخص کیفیت آب رودخانه های مارون و زهره. دهمین همایش ملی بهداشت محیط همدان 23-35.

Ranjzad, M., Khayyami, M.and Hassanzadeh, A., (2008). Rhenological and Morphological studys of Linum bienne Mill. Proceedings of the 15th National and
.Third international Conference of Biology. Aug. 19-21, 2008. University of Tehran, 183p

 

به مقالاتی که براساس دستورالعمل تهیه شده تنظیم نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

روش داوری یک مقاله

 

مقالات دریافتی برای حداقل دو داور ارسال می گردند و نظر نهایی داوران در قالب یکی از پنج گزینهی زیر

مشخص می شود:

  • قابل انتشار
  • بازنگری جزئی برای پذیرش
  • بازنگری کلی
  • غیرقابل انتشار
  • نمی توانم داوری کنم

 

توجه داشته باشید که نظر نهایی داور نقش تعیین کننده ای در انتشار مقاله دارد.

 

پس از ارائه نظر داوری به سردبیر، عنوان مقاله مربوط در صفحه مقالات داوری شده فهرست می شود. عنوان های درج شده در این فهرست را نمی توان دوباره داوری کرد.