الکترودهای سلولزی

نام کالا AWS/ASME SFA-5.1/5.5 DIN 1913 EN 499
1042NP   E 7010-A1 - -
1047P E 6010 E 4343 C4 E 35 2 C 21
1047PN
E 6010
E 4343 C4 E 35 2 C 21
1048P E 7010-G - -
1049P E 8010-G - -