الکترودهای روکشی سخت

نام کالا AWS/ASME SFA - 5.13 DIN 8555
1105V E Fe 6 E 4–UM–60–65-S
1600V - E 6–UM–60
1602V - E 10–UM–60R
1621V3 - E 10 –UM–60 R
1622V - E1–UM–400
1623V - E6–UM–60
1632V - E1–UM–300
1633V - E1–UM–400–GP
1639V - E6–UM–55-GP
1760V - E 7–UM–200KP
1603V - E 10-UM-65G