الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز

نام کالا EN 499 DIN 8529 AWS/ASME SFA - 5.5
1024N E 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5 E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5 E 12018–G–H4
1188N - - E 8018–G–H4
1282N E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 8018–G–H4
1282NR E 8018–G–H4R E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5
1284N E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 8018–G–H4
1284NR E 8018–G–H4R E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5
1285N E 55 3 MnMo B 4 2 H5 E Y 5554 MnMo B H5 E 9018–D1–H4 E 9018–G–H4
1286N - - E 9018–D1–H4
1292N E 69 6 Mn2 NiCrMo B 4 2 H5 E Y 6975 Mn 2 NiCrMo B H5 E 10018–G–H4
1301N E 38 5 Z B 42 E Y 38 65 1 Ni Cu B E 7018–G
1316N E 8016–G–H4 - -
1385NC E 55 6 Mn 1 NiMo B 4 2 H5 E SY 55 76 Mn 1 Ni Mo B H5 E 9018–G–H4
1398N E 46 61 Ni B 42 H5 E SY 42 761 Ni B H5 E 7018–G–H4
1398NR E 7018–G–H4R E SY 42 761 Ni B H5 E 46 61 Ni B 42 H5
1414N - E Y 4297 3 Ni B H5 E 7018–C2L–H4
1415N E 55 6 Mn1NiMo B T 4 2 H5 ESY 55 76 Mn 1 NiMo B H5 E 9016–G–H4
1416N - - E 8018–W
1417N - - E 8018–G
1418N - - E 8018–C2–H4
1420N E 46 62 Ni B 42 H5 E SY 42 87 2 Ni B H5 E 8018–C1–H4
1422N E 46 5 1 Ni B 42 H5 E SY 4676 1 Ni B H5 E 8018–C3–H4
1424N E 46 5 1 Ni B 42 H5 E Y 4276 1 Ni B H5 E 7018–C3L–H4
1428NC - - E 9018 M-H4
1432N E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 E 11018–M–H4
1433NA E 12018 M–H4 E Y 6955 Mn2Ni1CrMo B H5 E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5
1437B E 7016–G–H8 E SY 42 761Ni B E 46 6 1Ni B 42 H5
1438N E 8016–G–H4 - -
1440N E 8016–C 1–H4 - -
1441N E 8016–C2-H4 - -
1442N E 8016–C3-H4 - -
1443N E 8016–C4 – H4 - -
14794VNN E 9018–G–H8 - -